فایل کلاس آنلاین لگاریتم و تابع نمایی که 16 شهریور از طریق اینستاگرام به صورت آنلاین پخش شد.

pdf دریافت
توضیحات: کلاس آنلاین لگاریتم و تابع نمایی کارا