بو نام خدا

((دریچه و الکتروکاریوگرام))

همه جانداران باید به تبادل مواد با محیط بپردازند ولی

بسیاری از جانوران در بدن خود دستگاهی به نام گردش

مواد دارند.

سیستم گردش مواد در جانورانی که 2یا 3 لایه سلولی دارند،

مثل کیسه تنان متفاوت از سیستم گردش مواد در جانورانی است که چند لایه سلولی دارند.

سیستم گردش مواد در جانوران دارای چند لایه سلولی به 2 گروه باز و بسته تقسیم میشود.

بسیاری از بی مهرگان مثل عنکبوتیان حشرات و سخت پوستان، گردش خون باز دارند ولی گردش خون در

مهره داران، بسته است.

دستگاه گردش خون شامل 1.قلب 2.خون و 3.رگها است.

///برای مطالعه ادامه مطلب، به کانال گروه کارا بپیوندید.