به مناسبت ورود به ماه محرم، تا پایان ماه صفر، لوگو کانال، به لوگو زیر تغییر یافت!