هرشب، چالش ریاضی را در کانال گروه آموزشی کارا دنبال کنید.